Trang ChínhGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Memory
Translator
Latest topics
» bo anh tho than cuc sinh
by congdongc3.tk Fri Apr 19, 2013 7:55 pm

» Thế này là Chuẫn không cần Chỉnh
by congdongc3.tk Fri Apr 19, 2013 7:52 pm

» Bế giảng cuối cùng Lê Phú Thi's Photos
by kem186 Fri Jul 23, 2010 5:05 pm

» Lễ tri ân & trưởng thành TN 25 2007-2010 THPT PCT
by Mr.[M]in Tue Jul 20, 2010 9:52 pm

» Một số hình cặp đôi cặp ba lung tung mỗi n` đc 2 hình :))
by Mr.[M]in Tue Jul 20, 2010 9:50 pm

» ch^m bon chen na' hoho
by pe' Do? Tue May 11, 2010 1:50 pm

» Yêu Và Thích, khác nhau thế nào ???
by kem186 Thu Apr 22, 2010 8:36 pm

» 8/3 Khó quên
by kem186 Mon Mar 22, 2010 12:26 pm

» ♥♥♥Phởn Family♥♥♥ [Page 1 update complete pro5]
by Xô ngoan nhưg đéo hi Tue Mar 16, 2010 10:38 am

» Ảnh tất niên lớp 12
by kem186 Thu Feb 18, 2010 11:36 pm

» ảnh đi trại nè (LỚP 11 ) HOT!!!!!HOT
by kem186 Wed Feb 17, 2010 4:27 pm

» Ảnh học quân sự (facebook LPT)
by guitar Thu Feb 11, 2010 10:50 pm

Navigation

Share | 
 

 kiểm tra GDCD HK II

Go down 
Tác giảThông điệp
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:08 pm

Së gi¸o dôc - ®️µo t¹o tp Đà Nẵng
Tr­êng THPT Phan Châu Trinh
----------------------------
Đề kiểm tra HK II năm học 2008-2009
M¤N : gi¸o dôc c«ng d©️n - khèi 11
Thêi gian lam bai: 45 phót
Hä vµ tªn ................................................

.........Líp ..........11TN25........ SBD ...........................................STT.........
®️Ò thi : 01

PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi A, B, C hoÆc D t­¬ng øng víi néi dung c©u hái:

1. Em h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt : ®Ó t¨ng c­êng quèc phßng vµ an ninh trong ®ã lùc l­îng nßng cèt lµ ?

A. Toµn d©n. B. Qu©n ®éi nh©n d©n.

C. Qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. D. C«ng an nh©n d©n.

2. Chän ph­¬ng ¸n ®óng: chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ sù biÓu hiÖn cña :

A. KÕt hîp quèc phßng víi an ninh. B. KÕt hîp kinh tÕ víi an ninh.

C. KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng. D. KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng vµ an ninh.

3. Lo¹i téi ph¹m an ninh chÝnh trÞ lµ ?

A. TriÖt ph¸ ®u­êng d©y c¸ ®é bãng ®¸ lín.

B. ñng hé chiªu bµi cña nh÷ng kÎ nãi:"ViÖt Nam kh«ng t«n träng nh©n quyÒn".

C. TriÖt ph¸ ®­êng d©y ghi l« ®Ò.

D. B¾t tô ®iÓm bu«n b¸n ma tuý, thuèc l¾c.

4. HiÖn nay nhiÖm vô an ninh quèc phßng v« cïng quan träng v× : A. Kinh tÕ ph¸t triÓn chÝnh trÞ æn ®Þnh.

B. §Êt n­íc hoµ b×nh. C. C¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ®ang ©m m­u diÔn biÕn hoµ b×nh.

D. TrËt tù kØ c­¬ng x· héi ®­îc b¶o ®¶m.

5. Em ®ång ý víi quan ®iÓm nµo?

A. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nhiÖm vô cña lùc l­îng qu©n ®éi nh©n d©n vµ an ninh nh©n d©n.

B. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nhiÖm vô cña lùc l­îng qu©n ®éi nh©n d©n.

C. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nhiÖm vô cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta.

D. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nhiÖm vô cña §¶ng, nhµ n­íc vµ toµn d©n ta.

6. Nãi vÒ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi quèc phßng vµ an ninh th× hµnh vi nµo cÇn phª ph¸n?

A. ChÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

B. C¶nh gi¸c tr­íc ©m m­u ph¸ ho¹i cña kÎ thï.

C. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc quèc phßng, an ninh.

D. Kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù.

7. Theo em ®Ó cã ®­îc nÒn t¶ng v÷ng ch¾c quyÕt ®Þnh cho quèc phßng vµ an ninh, ®iÒu quyÕt ®Þnh lµ g×?

A. Toµn d©n tham gia ®ãng gãp ®Ó x©y dùng quèc phßng vµ an ninh.

B. Ph¶i chó träng riªng ®Õn quèc phßng vµ an ninh.

C. Trang bÞ hiÖn ®¹i cho quèc phßng vµ an ninh.

D. Søc m¹nh cña c¶ d©n téc, sù nhÊt trÝ vµ ñng hé cña mäi tÇng líp.

8. NÒn v¨n ho¸ mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ nÒn v¨n ho¸ ?

A. Tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. B. Mang b¶n s¾c d©n téc.

C. Cã néi dung x· héi chñ nghÜa. D. Tiªn tiÕn.

9. Chän ph­¬ng ¸n ®óng vÒ vai trß cña v¨n ho¸ ?

A. V¨n ho¸ chØ gióp con ng­êi h­ëng thô nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt.

B. V¨n ho¸ kh«ng cã ¶nh h­ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.

C. V¨n ho¸ chØ gióp con ng­êi h­ëng thô nh÷ng gi¸ trÞ tinh tthÇn.

D. V¨n ho¸ lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.

10. §Ó x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc chóng ta cÇn ph¶i :

A. KÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i.

B. ChØ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ chung cña c¸c d©n téc.

C. ChØ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i. D. Xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng g× ®· thuéc vÒ qu¸ khø.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:09 pm

11. ViÖc lµm nµo sau ®©y gãp phÇn x©y dùng nÒn v¨ ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc ?

A. Gi÷ g×n nh÷ng hñ tôc. B. TruyÒn b¸ v¨n ho¸ phÈm kh«ng lµnh m¹nh vµo trong n­íc.

C. B¶o tån, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö. D. Xo¸ bá c¸c di tÝch lÞch sö.

12. §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç: "Lµm cho chñ nghÜa M¸c -LªNin vµ t­ t­ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÝ.....................trong ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi".

A. Chñ ®¹o. B. Chi phèi toµn bé. C. Quan träng. D. C¬ së.

13. TiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i lµ tiÕp thu:

A. Nh÷ng t­ t­ëng tiÕn bé. B. Nh÷ng tµnh tùu trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ nghÖ thuËt.

C. Nh÷ng t­ t­ëng tiªn tiÕn ,nh©n ®¹o, thµnh tùu trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi.

D. Nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc khoa häc kÜ thuËt.

14. Hµnh vi nµo cÇn phª ph¸n ?

A. KhuyÕn khÝch tæ chøc c¸c ngµy lÔ héi truyÒn thèng B. B¶o tån, tu bæ c¸c di tÝch lÞch sö

C. Ph¸ huû ®×nh chïa, ®Òn miÕu. D. Tæ chøc lÔ héi giç tæ Hïng V­¬ng hµng n¨m.

15. §©u lµ ho¹t ®éng truyÒn thèng d©n téc trong c¸c ho¹t ®éng sau ?

A. H¸t ca trï . B. Nh¹c Rock C. Nh¹c giao h­ëng. D. H¸t « pª ra.

16. BiÖn ph¸p nµo gãp phÇn ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ?

A. §Çu t­ kinh phÝ cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi xö lÝ r¸c th¶i. B. Tæ chøc c¸c ngµy lÔ héi truyÒn thèng cña ®Êt n­íc.

C. VËn ®éng trÎ em ®Õn líp ë vïng s©u vïng xa. D. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh tr­êng vµ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc.

17. C©u nãi: "V× sù nghiÖp m­êi n¨m trång c©y.V× sù nghiÖp tr¨m n¨m trång ng­êi."lµ cña ai ?

A. Vâ Nguyªn Gi¸p. B. Lª Nin. C. ¡ng ghen. D. Hå ChÝ Minh.

18. ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë n­íc ta nh»m :

A. Ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc cña con ng­êi. B. Båi d­ìng vµ ph¸t triÓn phÈm chÊt cña con ng­êi.

C. Båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nh÷ng phÈm chÊt, n¨ng lùc cña con ng­êi vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, khoa häc, søc khoÎ, nghÒ nghiÖp D. N©ng cao tr×nh ®é cña con ng­êi.

19. Chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vÒ nhiÖm vô cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o :

A. N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi. B. Phôc vô sù nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸.

C. §µo t¹o nguån nh©n lùc cho ®Êt n­íc. D. X©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.

20. C©u nãi : "Mét d©n téc dèt lµ mét d©n téc yÕu" lµ cña ai?

A. Phan Béi Ch©u. B. TrÇn Phó. C. Hå ChÝ Minh. D. Lª DuÈn.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:10 pm

21. Trong nh÷ng nhiÖm vô cña gi¸o dôc ®µo t¹o, nhiÖm vô nµo quan träng nhÊt ?

A. §µo t¹o nh©n lùc. B. N©ng cao d©n trÝ vµ båi d­ìng nh©n tµi.

C. Båi d­ìng nh©n tµi. D. N©ng cao d©n trÝ.

22. Ph­¬ng ¸n nµo ch­a ®óng khi nãi ®Õn vai trß cña gi¸o dôc ®µo t¹o ?

A. §éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. B. §iÒu kiÖn ph¸t huy nguån nh©n lùc.

C. Lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi. D. Gi÷ g×n, truyÒn b¸ v¨n minh nh©n lo¹i.

23. BiÖn ph¸p nµo sau ®©y gãp phÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ?

A. Chó träng ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao phôc vô cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.

B. Tæ chøc lÔ héi chäi tr©u §å S¬n hµng n¨m.

C. §Çu t­ kinh phÝ nghiªn cøu vÊn ®Ò n­íc s¹ch. D. VËn ®éng trÎ em ®Õn líp ë vïng s©u vïng xa.

24. §Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chóng ta kh«ng nªn:

A. ¦u tiªn ®Çu t­ cho gi¸o dôc ®µo t¹o. B. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ.

C. N©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. D. Qu¸ tró träng ®Õn thµnh tÝch.

25. Häc sinh cÇn phª ph¸n, ®Êu tranh víi hµnh vi nµo ?

A. Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thanh niªn t×nh nguyÖn. B. Gian lËn trong thi cö.

C. Kh«ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. D. Nghiªm tóc, häc tËp tèt.

26. Khoa häc c«ng nghÖ cã vai trß?

A. §éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. B. Båi d­ìng ph¸t triÓn phÈm chÊt cña con ng­êi.

C. Quèc s¸ch hµng ®Çu trong sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc.

D. §µo t¹o ®­îc nhiÒu nh©n tµi, chuyªn gia trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ.

27. ViÖc lµm nµo gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch khoa häc c«ng nghÖ.

A. X©y dùng khu vui ch¬i gi¶i trÝ.

B. §ãng gãp cña d©n vµ ®Çu t­ kinh phÝ cña nhµ n­íc ®Ó x©y dùng tr­êng häc kiªn cè, khang trang.

C. Ph¸t ®éng cuéc thi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin.

D. Tham gia c¸c héi khuyÕn häc ë c¸c cÊp x·, huuyÖn ,tØnh.

28. C¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi hiÖn nay hä trë nªn giµu cã lµ do:

A. G©y chiÕn tranh ®Ó c­íp ®o¹t cña c¶i. B. Nguån nh©n lùc dåi dµo.

C. Tµi nguyªn phong phó. D. N¾m vµ sö dông ®­îc khoa häc c«ng nghÖ.

29. ViÖt Nam ®¹t ®­îc thµnh tùu g× trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ?

A. §Ìn giao th«ng truyÒn mµu theo h×nh huèng. B. CÊy ghÐp gan nh©n t¹o.

C. V­ên treo c«ng nghÖ míi s¶n xuÊt rau an toµn. D. Phãng thµnh c«ng vÖ tinh truyÒn th«ng.

30. Em h·y cho biÕt ý kiÕn sai khi nãi vÒ b¶o vÖ thiªn nhiªn m«i tr­êng?

A. Hoµn chØnh ph¸p luËt b¶o vÖ thiªn nhiªn m«i tr­êng lµ viÖc cÇn thiÕt.

B. Tµn ph¸ rõng lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y lò lôt, h¹n h¸n.

C. N­íc lµ tµi nguyªn v« tËn kh«ng cÇn tiÕt kiÖm.

D. Tµn ph¸ thiªn nhiªn lµ do ý thøc cña ng­êi d©n ch­a cao.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:11 pm

31. ViÖc lµm nµo sau ®©y cña c«ng d©n kh«ng ®óng víi chÝnh s¸ch b¶o vÖ thiªn nhiªn m«i tr­êng?

A. X©y cèng r·nh tho¸t n­íc. B. LÊp ao hå ®Ó lµm nhµ ë.

C. Th¶ ®éng vËt hoang d· vµo rõng. D. VÖ sinh n¬i khu vùc ®«ng d©n c­.

32. VÊn ®Ò nµo sau ®©y cÇn ®­îc tÊt c¶ c¸c n­íc cïng cam kÕt thùc hiÖn th× míi cã thÓ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó :

A. Qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa. B. VÊn ®Ò d©n sè trÎ.

C. Chèng « nhiÔm m«i tr­êng . D. Ph¸t hiÖn cuéc sèng ngoµi vò trô.

33. C¸ch sö lý n­íc th¸i nµo d­íi ®©y ®ì g©y « nhܪm m«i tr­êng:

A. ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó xö lÝ r¸c th¶i . B. §èt vµ x¶ khÝ lªn cao.

C. Ch«n s©u. D. §æ tËp trung vµo b·i r¸c.

34. B¶o vÖ thiªn nhiªn m«i tr­êng lµ:

A. Sö dông hîp lÝ tµi nguyªn, c¶i thiÖn m«i tr­êng ng¨n chÆn t×nh tr¹ng huû ho¹i ®ang diÔn ra nghiªm träng chØ v× lîi Ých tr­íc m¾t.

B. Gi÷ nguyªn t×nh tr¹ng hiÖn hµnh.

C. Nghiªm cÊm tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt cã thÓ ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng.

D. Kh«ng khai th¸c tµi nguyªn, chØ lµm cho m«i tr­êng tèt h¬n.

35. Tµi nguyªn m«i tr­êng n­íc ta phong phó thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nh­ng ®iÒu ®¸ng lo ng¹i hiÖn nay lµ:

A. X©y dùng c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn . B. Nguy c¬ c¹n kiÖt tµi nguyªn, m«i tr­êng bÞ « nhiÔm .

C. Khai th¸c hîp lý, tiÕt kiÖm tµi nguyªn. D. Lùc l­îng lao ®éng dåi dµo .

36. ë n­íc ta, b¶o vÖ m«i tr­êng lµ sù nghiÖp cña:

A. ThÕ hÖ trÎ. B. §¶ng, nhµ n­íc vµ toµn d©n ta.

C. Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng. D. §¶ng, nhµ n­íc ta.

37. Nguuyªn nh©n nµo dÉn ®Õn nguy c¬ tµi nguyªn bÞ c¹n kiÖt, m«i tr­êng bÞ « nhiÔm ?

A. Ph¸p luËt nghiªm minh. B. Tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸.

C. Tr×nh ®é d©n trÝ cao. D. C¬ së h¹ tÇng tèt, hiÖn ®¹i.

38. Tèc ®é d©n sè n­íc ta hiÖn nay:

A. Thuéc lo¹i trung b×nh trªn thÕ giíi. B. Thuéc lo¹i thÊp trªn thÕ giíi.

C. Thuéc lo¹i rÊt thÊp ë ch©u ¸. D. Thuéc lo¹i cao trªn thÕ giíi.

39. D©n sè t¨ng nhanh lµ do mét trong nh÷ng nguyªn nh©n d©n ®Õn :

A. L­¬ng thùc thùc phÈm d­ thõa. B. Thõa lao ®éng, thiÕu viÖc lµm, thu nhËp thÊp.

C. N¨ng xuÊt lao ®éng cao. D. Kinh tÕ - v¨n ho¸ ph¸t triÓn.

40. Chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vÒ thùc tr¹ng d©n sè n­íc ta:

A. Tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè cao, ph©n bè hîp lÝ. B. Tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè thÊp , ph©n bè hîp lÝ.

C. Tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè b×nh th­êng, ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu.

D. Tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè cao, ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:11 pm

41. Theo em biÖn ph¸p nµo tèt nhÊt ®Ó gi¶m tØ lÖ t¨ng d©n sè ?

A. TriÖt s¶n. B. Phª ph¸n nh÷ng quan niÖm l¹c hËu.

C. Ng­êi d©n bá ®­îc quan niÖm l¹c hËu, thùc hiÖn sinh ®Î cã kÕ ho¹ch D. CÊm kÕt h«n.

42. Nãi ®Õn chÊt l­îng d©n sè lµ nãi ®Õn:

A. YÕu tè thÓ chÊt. B. YÕu tè thÓ chÊt, trÝ tuÖ vµ tinh thÇn.

C. YÕu tè tinh thÇn . D. YÕu tè trÝ tuÖ .

43. Chän ph­¬ng ¸n ®óng vÒ t×nh h×nh viÖc lµm ë n­íc ta:

A. D©n sè trong ®é tuæi lao ®éng gi¶m. B. ThiÕu viÖc lµm ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n.

C. ChÊt l­îng nguån nh©n lùc cao. D. ThiÕu lao ®éng, thõa viÖc lµm .

44. Nguyªn nh©n nµo ¶nh h­ëng ®Õn sù gia t¨ng d©n sè?

A. Kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn B. Quan niÖm l¹c hËu. C. ChÝnh s¸ch d©n sè hîp lÝ. D. D©n trÝ cao.

45. D©n chñ XHCN lµ quyÒn lùc thuéc vÒ ?

A. Giai cÊp c«ng nh©n. B. Nhµ n­íc.

C. Nh©n d©n . D. Ng­êi cã ®Þa vÞ cao trong x· héi.

46. Chän ph­¬ng ¸n ®óng vÒ quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n tong lÜnh vùc chÝnh trÞ ?

A. Tham gia b¶o hiÓm x· héi. B. BÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi.

C. S¸ng t¸c th¬. D. Kinh doanh hµng ho¸

47. C«ng d©n ViÖt Nam cã quyÒn tham gia bÇu cö Quèc héi ?

A. Tõ 21 tuæi trë lªn. B. Tõ 16 tuæi trë lªn. C. Tõ 20 tuæi trë lªn. D. §ñ 18 tuæi trë lªn.

48. Néi dung c¬ b¶n cña d©n chñ trong lÜnh vùc v¨n ho¸ ?

A. QuyÒn lao ®éng. B. H­ëng lîi Ých tõ nh÷ng s¸ng t¹o v¨n ho¸, nhgÖ thuËt.

C. QuyÒn ®­îc th«ng tin, tù do ng«n luËn. D. QuyÒn khiÕu n¹i.

49. NÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa lµ nÒn d©n chñ cña :

A. Qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n. B. Riªng giai cÊp c«ng nh©n.

C. ThiÓu sè nh÷ng nhµ l·nh ®¹o. D. Nh÷ng ng­êi giµu cã.

50. §Ó quyÒn lùc thuéc vÒ giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng chóng ta cÇn ®Êu tranh chèng :

A. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n.

B. Thùc hiÖn c¸c quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc.

C. D©n chñ g¾n víi ph¸p luËt, kØ c­¬ng.

D. Quan liªu hµnh chÝnh nÆng nÒ.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:13 pm

51. §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng: "NÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa lÊy hÖ t­ t­ëng......................lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng."

A. ¡ng Ghen B. M¸c-LªNin. C. LªNin. D. Hå ChÝ Minh.

52. Ph¸p lÖnh d©n sè n­íc ta ban hµnh ?

A. 5-1-2003. B. 1-5-2003 C. 1-9-2003. D. 9-1-2003.

53. Tµi nguyªn n­íc ta ®­îc chia lµm mÊy lo¹i ?

A. Bèn lo¹i . B. Ba lo¹i . C. Hai lo¹i. D. N¨m lo¹i.

54. Trong c¸c quyÒn d©n chñ quyÒn d©n chñ trong lÜnh vùc nµo quan träng nhÊt ?

A. QuyÒn d©n chñ vÒ kinh tÕ. B. QuyÒn d©n chñ vÒ x· héi. C. QuyÒn d©n chñ vÒ chÝnh trÞ. D. QuyÒn d©n chñ vÒ v¨n ho¸

55. BiÓu hiÖn d©n chñ vÒ chÝnh trÞ :

A. QuyÒn kiÕn nghÞ . B. QuyÒn lao ®éng. C. QuyÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. D. QuyÒn b¶o vÖ søc khoÎ.

56. BiÓu hiÖn cña d©n chñ trong lÜnh vùc x· héi?

A. QuyÒn b×nh ®¼ng nam n÷. B. QuyÒn tù do ng«n luËn.

C. QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o. D. QuyÒn s¸ng t¸c v¨n ho¸, nghÖ thuËt.

57. T×m biÓu hiÖn sai cña d©n chñ trong lÜnh vùc x· héi ?

A. H­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi. B. QuyÒn kinh doanh .

C. B×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô. D. QuyÒn b¶o vÖ søc khoÎ .

58. Thùc tr¹ng tµi nguyªn ë n­íc ta hiÖn nay?

A. §a d¹ng phong phó nh­ng ®ang cã nguy c¬ bÞ c¹n kiÖt . B. Phong phó, sö dông hîp lÝ.

C. §a d¹ng ngµy cµng phong phó. D. Phong phó, khai th¸c cã hiÖu qu¶.

59. H×ng thøc nµo kh«ng lµ biÓu hiÖn cña d©n chñ trùc tiÕp ?

A. D©n chñ th«ng qua ®¹i biÓu Quèc héi. B. Tr­ng cÇu ý d©n.

C. Thùc hiÖn s¸ng kiÕn ph¸p luËt D. BÇu cö Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp.

60. D©n chñ ®­îc thùc hiÖn qua mÊy h×nh thøc ?

A. Ba h×nh thøc . B. Bèn h×nh thøc. C. Hai h×nh thøc . D. Mét h×nh thøc.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:16 pm

1. Baûo veä taøi nguyeân , moâi tröôøng coù nghóa laø:

A. Chæ khai thaùc , söû duïng coù theå phuïc hoài ñöôïc.

B. Giöõ nguyeân tình traïng hieän haønh.

C. Söû duïng hôïp lí taøi nguyeân, caûi thieän moâi tröôøng, ngaên chaën tình traïng huyû hoaïi nghieâm troïng taøi nguyeân, moâi tröôøng ñang dieãn ra chæ vì lôïi ích tröôùc maét.

D. Nghieâm caám taát caû caùc ngaønh saûn xuaát coù theå aûnh höôûng xaáu tôùi môi tröôøng.

2. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN Vieät Nam laø:

A.Nhaø nöôùc cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân, quaûn lí moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi baèng phaùp luaät, do Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laõnh ñaïo.

B. Laø Nhaø nöôùc cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng

C. Laø Nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân, quaûn lí moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi baèng phaùp luaät.

D. Nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân, do ÑCS laõnh ñaïo

3. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN Vieät Nam mang baûn chaát:

A. Giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng B. Giai caáp voâ saûn.

C. Gia icaáp coâng nhaân D. Giai caáp noâng daân.

4. Nhaø nöôùc mang baûn giai caáp cuûa :

A. Giai caáp thoáng trò vaø giai caáp bò trò B. Giai caáp bò trò

C. Giai caáp caàm quyeàn D. Giai caáp thoáng trò

5. Muïc tieâu cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø moâi tröôøng laø:

A. Töøng böôùc naâng cao chaát löôïng moâi tröôøng, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng.

B. Baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng laø yeâu caàu böùc thieát cuûa toaøn nhaân loaïi.

C. Söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng, baûo toàn ña daïng sinh hoïc, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng moâi tröôøng, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng.

D. Söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng, baûo toàn ña daïng sinh hoïc.

6. Cô sôû kinh teá cuûa neàn daân chuû XHCN laø gì?

A. Cheá ñoä coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát. B. Cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát.

C. Cheá ñoä coâng baèng. D. Cheá ñoä coâng höõu vaø tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát.

7. Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû XHCN trong lónh vöïc kinh teá laø.

A. Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân trong quaù trình saûn xuaát.

B. Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát.

C. Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân trong quaù trình phaân phoái saûn phaåm.

D. Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân trong saûn xuaát, kinh doanh.

8. Chính saùch phaân boá daân cö hôïp lí ôû nöôùc ta nhaèm :

A. Giaûm lao ñoäng thöøa ôû ñoàng baèng ven bieån.

B. Söû duïng hôïp lí nguoàn lao ñoäng, khai thaùc tieàm naêng kinh teá ôû caùc vuøng.

C. Thöïc hieän chính saùch daân soá cuûa nhaø nöôùc.

D. Khuyeán khích ñoàng baøo mieàn xuoâi ñi ñònh cö ôû vuøng mieàn nuùi coøn thöa daân.

9. Cho ñeán nay , lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ toàn taïi maáy kieåu nhaø nöôùc?

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

10. Quyeàn naøo sau ñaây thuoäc veà quyeàn daân chuû trong lónh vöïc chính trò?

A. Quyeàn bình ñaúng nam nöõ. B. Quyeàn ñöôïc tham gia vaøo ñôøi soáng vaên hoaù. C. Quyeàn ñöôïc höôûng an toaøn xaõ hoäi vaø baûo hieåm xaõ hoäi. D. Quyeàn ñöôïc thoâng tin,töï do ngoân luaän, töï do baùo chí.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:17 pm

11. Theo quan ñieåm cuûa Ñaûng ta, heä thoáng chính trò xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta goàm:

A. Maët traän Toå quoác vaø caùc thaønh vieân cuûa Maët traän.

B. Ñaûng Coäng saûn vaø Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa.

C. Ñaûng Coäng saûn vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi.

D. Ñaûng coäng saûn, Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa vaø caùc ñoaøn theå cuûa nhaân daân.

12. Baûn chaát cuûa neàn daân chuû XHCN ñöôïc theå hieän cuï theå treân maáy phöông dieän?

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

13. Ngaøy daân soá theá giôùi laø:

A. Ngaøy 10 thaùng 7. B. Ngaøy 11 thaùng 7. C. Ngaøy 13 thaùng 7. D. Ngaøy 12 thaùng 7.

14. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN VieâtNam coù maáy chöùc naêng cô baûn?

A. 2 chöùc naêng. B. 4 chöùc naêng. C. 3 chöùc naêng. D. 5 chöùc naêng.

15. Daân chuû tröïc tieáp ngaøy nay coù maáy hình thöùc phoå bieán nhaát?

A. 6hình thöùc. B. 3hình thöùc. C. 4 hình thöùc. D. 5 hình thöùc.

16. Quoác hoäi vaø Hoäi ñoàng nhaân daân caùc caáp laø hình thöùc chuû yeáu cuûa cheá ñoä daân chuû naøo?

A. Daân chuû tröïc tieáp. B. Daân chuû tröïc tieáp vaø giaùn tieáp.

C. Daân chuû taäp trung. D. Daân chuû ñaïi dieän.

17. Quyeàn naøo sau ñaây thuoäc veà quyeàn daân chuû trong lónh vöïc xaõ hoäi?

A. Quyeàn tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi. B. Quyeàn ñöôïc tham gia vaøo ñôøi soáng vaên hoa.Ù

C. Quyeàn lao ñoäng. D. Quyeàn ñöôïc thoâng tin,töï do ngoân luaän, töï do baùo chí.

18. Daân chuû XHCN laø neàn daân chuû… trong lòch söû.

A. Roäng raõi nhaát vaø trieät ñeå nhaát. B. Roäng raõi nhaát.

C. Phaùt trieån nhaát. D. Trieät ñeå nhaát.

19. Neàn daân chuû XHCN ra ñôøi khi:

A. Nhaø nöôùc cuûa giai caáp voâ saûn ñöôïc thaønh laäp.

B. Chính quyeàn nhaø nöôùc thuoäc veà tay nhaân daân lao ñoäng.

C. Chính quyeàn nhaø nöôùc cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng ñöôïc thaønh laäp.

D. Chính quyeàn nhaø nöôùc cuûa giai caáp coâng nhaân ñöôïc thaønh laäp.

20. Nhaø nöôùc chæ ra ñôøi khi:

A. Maâu thuaãn giöõa giai caáp boùc loät vaø giai caáp bò boùc loät ngaøy caøng gay gaét.

B. Xaõ hoäi ñaõ phaân chia thaønh hai giai caáp ñoái laäp nhau.

C. Xuaát hieän cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát,khi xaõ hoäi phaân hoaù thaønh caùc giai caáp, maâu thuaãn giöõa caùc giai caáp ngay caøng gay gaét ñeán möùc khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc.

D. Xuaát hieän cheá ñoä tö höûu veà tö lieäu saûn xuaát.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:18 pm

21. Neàn daân chuû XHCN laáy heä tö töôûng …………..laøm neàn taûng tinh thaàn cuûa XH.

A. Hoà Chí Minh. B. Giai caáp coâng nhaân. C. Maùc - Leânin. D. Maùc - Leânin; Hoà Chí Minh.

22. Taêng cöôøng quoác phoøng, giöõ vöõng an ninh quoác gia vaø toaøn veïn laõnh thoå laø nhieäm vuï troïng yeáu thöôøng xuyeân cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø cuûa toaøn daân, trong ñoù löïc löôïng noøng coát laø:

A. Quaân ñoäi nhaân daân vaø coâng an nhaân daân. B. Quaân ñoäi nhaân daân. C. Toaøn daân. D. Coâng an nhaân daân.

23. Nhaø nöôùc XHCN coøn coù teân goïi khaùc laø gì?

A. Nhaø nöôùc chuû nghóa coäng saûn. B. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN. C. Nhaø nöôùc voâ saûn. D. Nhaø nöôùc chuyeân chính voâ saûn.

24. Hoaït ñoäng naøo sau ñaây nhaèm thöïc hieän chính saùch Giaùo duïc vaø Ñaøo.

A. Chieán dòch muøa heø xanh daïy chöõ cho treû em vuøng saâu, vuøng xa. B. Ñeàn ôn ñaùp nghóa.

C. Khaùm, chöõa beänh cho ngöôøi daân toäc thieåu soá. D. Quyeân goùp uûng hoä ñoàng baøo luõ luït.

25. Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc:

A. Toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn vaø toaøn veïn laõnh thoå, khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau. Toân troïng laãn nhau, bình ñaúng vaø cuøng coù lôïi.

B. Khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau.

C. Toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn, khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau.

D. Khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau. Toân troïng laãn nhau, bình ñaúng vaø cuøng coù lôïi.

26. Nhieäm vuï cuûa vaên hoaù laø:

A. Xaây döïng neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam phaùp trieån toaøn dieän veà chính trò, tö töôûng, naêng löïc saùng taïo.

B. Xaây döïng neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc.

C. Xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam phaùt trieån toaøn dieän.

D. Xaây döïng neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam phaùp trieån toaøn dieän veà chính trò, tö töôûng, trí tueä, ñaïo ñöùc, theå chaát, naêng löïc saùng taïo.

27. Lòch söû ñaõ chöùng minh raèng döïng nöôùc gaén lieàn vôùi giöõ nöôùc laø quy luaät ……………cuûa daân toäc ta.

A. Raát phoå bieán. B. Toàn taïi. C. Toàn taïi vaø phaùt trieån. D. Phaùp trieån.

28. Vieät Nam toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò caùc nhaø laõnh ñaïo kinh teá:

A. APEC 15. B. APEC 18. C. APEC 16. D. APEC 14.

29. Trong lòch söû, nhöõng kieåu Nhaø nöôùc naøo ñöôïc goïi laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn (Töùc laø Nhaø nöôùc quaûn lyù xaõ hoäi baèng phaùp luaät):

A. Nhaø nöôùc XHCN. B. Nhaø nöôùc phong kieán vaø TBCN. C. Nhaø nöôùc tö baûn vaø Nhaø nöôùc XHCN.. D. Nhaø nöôùc chieám höõu noâ leä vaø phong kieán.

30. Hoäi nghò APEC ñöôïc toå chöùc ôû Thuû ñoâ Haø Noäi vaøo thôøi gian naøo? A. 18/9/2006. B. 15/9/2006. C. 17/9/2006. D. 18/9/2007

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:21 pm

31. Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc thöù 150 cuûa toå chöùc thöông maïi theá giôùi vaøo:

A. 7/1/2006. B. 7/11/2006. C. 11/1/2007. D. 6/11/2006.

32. Muïc tieâu cuûa chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm ôû nöôùc ta laø:

A. Taäp trung söùc giaûi quyeát vieäc laøm ôû caùc thaønh thò vaø noâng thoân, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, môû roäng thò tröôøng lao ñoäng, giaûm tæ leä thaát nghieäp vaø taêng cöôøng tæ leä ngöôøi lao ñoäng ñaõ qua ñaøo taïo.

B. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, môû roäng thò tröôøng lao ñoäng.

C. Taäp trung söùc giaûi quyeát vieäc laøm ôû caû thaønh thò vaønoâng thoân, môû roäng thò tröôøng lao ñoäng, giaûm tæ leä thaát nghieäp. D. Môû roäng thò tröôøng lao ñoäng, giaûm tæ leä thaát nghieäp.

33. Ñaûng, Nhaø nöôùc ta coi chính saùch daân soá laø moät boä phaän quan troïng trong chieán löôïc…………….

A. CNH - HÑH ñaát nöôùc. B. Phaùt trieån ñaát nöôùc. C. Xaây döïng ñaát nöôùc. D. Phaùt trieån beàn vöõng.

34. Muïc tieâu cuûa chính saùch daân soá cuûa nöôùc ta laø:

A. Sôùm oån ñònh quy moâ, cô caáu daân soá, naâng cao chaát löôïng daân so.á

B. Tieáp tuïc giaûm toác ñoä taêng daân soá, naâng cao chaát löôïng daân so.á

C. Tieáp tuïc giaûm toác ñoä taêng daân soá, sôùm oån ñònh quy moâ, cô caáu daân soá vaø phaân boá daân cö hôïp lyù, naâng cao chaát löôïng daân soá.

D. Tieáp tuïc giaûm toác ñoä taêng daân soá, sôùm oån ñònh cô caáu daân soá vaø phaân boá daân cö hôïp lyù, naâng cao chaát löôïng daân soá.

35. Daân chuû tröïc tieáp laø hình thöùc daân chuû vôùi nhöõng quy cheá, ………………. ñeå nhaân daân thaûo luaän, bieåu quyeát, tham gia tröïc tieáp quyeát ñònh coâng vieäc cuûa coäng ñoàng, cuûa Nhaø nöôùc:

A. Quy taéc. B. Chuaån möïc. C. Thieát cheá. D. Bieän phaùp.

36. Phaùp leänh daân soá cuûa nöôùc ta ban haønh vaøo naêm:

A. 2004. B. 2002. C. 2005. D. 2003.

37. Söï nghieäp baûo veä Toå quoác laø cuûa:

A. Toaøn Ñaûng, toaøn quaân vaø toaøn daân ta. B. Ñaûng, Nhaø nöôùc, nhaân daân. C. Ñaûng vaø nhaân daân. D. Toaøn quaân vaø toaøn daân ta.

38. Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá laø bieåu hieän cuûa söï:

A. Keát hôïp kinh teá vôùi quoác phoøng. B. Keát hôïp quoác phoøng, an ninh. C. Keát hôïp kinh teá vôùi an ninh. D. Keát hôïp kinh teá vôùi quoác phoøng, an ninh.

39. Ngaøy moâi tröôøng theá giôùi:

A. Ngaøy 6 thaùng 5. B. Ngaøy 5 thaùng 6. C. Ngaøy 7 thaùng 5. D. Ngaøy 8 thaùng 5.

40. Nhieäm vuï cuûa ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø:

A. Naâng cao daân trí, boài döôõng nhaân taøi, ñaøo taïo nhaân löïc.

B. Naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc.

C. Naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc , boài döôõng nhaân taøi.

D. Naâng cao daân trí, boài döôõng nhaân löïc, ñaøo taïo nhaân taøi.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:23 pm

đề ni lưu hành nội bộ thôi nghe! FDSG FDSG FDSG FDSG FDSG FDSG

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
pe' Do?
Binh nhất
Binh nhất
pe' Do?

Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Xuân xanh : 26
Đến từ : Phởn Family
Sở thích : xem phim,phởn,tám
Registration date : 20/03/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:55 pm

mà mi lấy đề ni ở mô ra rứa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Mon Apr 20, 2009 5:58 pm

ta lay o trong dau ta ra do! SAFDGB SAFDGB SAFDGB

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   Wed Apr 22, 2009 5:32 am

mo bang IE moi doc duoc nghe w63 w63 w63 !

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: kiểm tra GDCD HK II   

Về Đầu Trang Go down
 
kiểm tra GDCD HK II
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: kinh nghiệm học tập của teen :: Box các môn xã hội đây!!-
Chuyển đến